Skip to content

Allmänna hyresbestämmelser för kranar – AHK 18 – utdrag stationära kranar

Dessa allmän­na bestäm­melser ska tilläm­pas vid avtal om hyra av och arbete med kra­nar. Bestäm­melser­na är avsed­da att använ­das för sta­tionära kra­nar med eller utan förare till­han­dahållen av uthyraren.

Dessa bestäm­melser är ett iden­tiskt tex­tut­drag ur AHK18 avseende sta­tionära kra­nar. AHK 18 i sin hel­het omfat­tar även mobilkra­nar med förare till­han­dahållen av uthyraren. Föl­jande punk­ter avseende mobi­la kra­nar har utgått: 3.2, 6 och 9.1 – 9.3. Föl­jande punk­ter har redi­g­er­ats: 1.4, 1.5 och 2.6.

Bestäm­melser­na AHK 18 är utar­be­tade av Sven­s­ka Mobilkran­förenin­gen i samverkan med entre­prenör­er i byg­g­bran­schen och träder i kraft 2018-05-01.

1. BEGREPPS­BESTÄMNINGAR I dessa kon­trak­ts­bestäm­melser avs­es med;

1.1 ARBETE
Alla for­mer av arbete inkl. etab­ler­ing, kon­troller, utbild­ning m.m. inom upp­draget och samtli­ga trans­porter i sam­band med detta.

1.2 AVTAL/KONTRAKT
En muntlig eller skriftlig överen­skom­melse (under­teck­nat kon­trakt, uppgörelse­pro­tokoll, beställ­ningsskriv­else, order­bekräf­telse anbud/​accept, avrop) om utförande av arbete eller hyra.

1.3 BESTÄL­LARE
Den part som har beställt en kran, ett kra­nar­bete eller den part som ska beta­la för det­sam­ma eller annan som beor­drat att arbete ska utföras på arbetsplatsen.

1.4 UTHYRARE
Den part som efter mot­ta­gen beställ­ning, läm­nat anbud eller på annat under­lag till­han­dahåller kran och ska utföra arbete på arbet­splat­sen med eller utan förare.

1.5 HYRE­SOB­JEKT
En sta­tionär kran är nor­malt en tornkran, fast eller stadig­varande plac­er­ad, mon­ter­ad och kon­troller­ad av uthyraren på arbetsplatsen.

1.6 INSTÄL­LELSETID
Överen­skom­men tid­punkt när kra­nen är rig­gad och driftk­lar, har elanslut­ning om aktuellt, av part till­han­dahållen förare är på plats och har utfört erforderli­ga kontroller.

1.7 LÖPANDE DEBITERING
Ett kon­trakt enligt vilket uthyraren erhåller ersät­tning enligt tim‑, dags- eller månads­deb­i­ter­ing exk­lu­sive mervärdesskatt.

1.8 FAST DEBITERING
Ett kon­trakt enligt vilket uthyraren ska utföra ett av bestäl­laren klart och enty­digt definier­at arbete för ett mel­lan parter­na överen­skom­met fast deb­i­ter­ing exk­lu­sive mervärdesskatt.

1.9 TILLÄG­GSAR­BETE
Arbete utöver det ursprung­li­gen beställda. 


2. ALLMÄN­NA BESTÄMMELSER

2.1 Bestäm­melser­na gäller mel­lan parter­na, bestäl­laren och ut- hyraren, samt kom­plet­teras med parter­nas hyre­sav­tal. Bestäm­melser­na gäller utan ändringar och tillägg om inte annat skriftli­gen avta­lats mel­lan parter­na.

2.2 Bestäm­melser­na gäller för samtli­ga hyre­sob­jekt, till­hörande mate­r­i­al och det arbete som avta­lats mel­lan parter­na, samt förut­sät­ter att respek­tive part använ­der hyre­sob­jek­tet i enlighet med gäl­lande instruk­tion­er, anvis­ningar och krav från tillverkare och myn­dighet. Hyre­sob­jek­tet får inte använ­das på sådant sätt att uthyrarens ägan­derätt även­tyras. Bestäl­laren ska hål­la hyre­sob­jek­tet till­gäng­ligt för kon­troller och under­håll under nor­mal arbetstid.

2.3 Av uthyraren avgivet anbud är bin­dande i 30 dagar om inte annat särskilt avtalats.

2.4 Ett för parter­na bin­dande avtal ans­es ingånget när uthyraren muntli­gen eller skriftli­gen har med­de­lat bestäl­laren att uthyrn­ing eller arbete kan utföras.

2.5 I de fall upp­draget kräver särskild upplärn­ing av per­son­al ska bestäl­lare svara för tillämpli­ga kost­nad­er, t.ex. lönekost­nad­er och tilläg­gser­sät­tning till personal.

2.6 För rik­tigheten och full­ständigheten av uppgifter, under­sökn­ings­ma­te­r­i­al och tekniska lös­ningar som, enligt punk­ter­na 5 och 7 utgör under­lag för bedömn­ing av arbetets art och omfat­tning, ans­varar den part som till­han­dahål­lit dem. Part har rätt till ersät­tning för avbrott och merkost­nad­er till följd av att mot­parten läm­nat felak­ti­ga eller brist­fäl­li­ga uppgifter. Part har rätt att avbry­ta arbetet om denne bedömer att arbetet inte kan utföras på ett god­tag­bart sätt på grund av dessa uppgifter. Om avvikelsen är väsentlig har part även rätt att häva kon­trak­tet i enlighet med punkt 10.3.

2.7 Uthyraren har rätt till ersät­tning för kost­nad­er som upp­kom­mer på grund av avbrott, hin­der, vän­tetid eller andra störningar utom hans kon­troll vid montage/​demontage eller utföran­det av arbetet. Uthyraren har rätt till reg­ler­ing av deb­i­terin­gen för det fall det efter avtalets ingående upp­kom­mer oförutsed­da kost­nad­er, som ändring av beställ­ning eller om för­frå­gan från bestäl­laren var­it oklar eller oty­dlig avseende punkt 5, samt skat­ter och myn­dighets­beslut som inte innefat­tas av den avta­lade debiteringen.

2.8 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att bestäl­laren ställer säk­er­het motsvarande avta­l­ad deb­i­ter­ing, som anges för respek­tive kran/​utrustning i uthyrarens offert eller annan betryg­gande säkerhet.

2.9 Bestäl­laren är ans­varig för att det som ska lyf­tas är till­räck­ligt emballer­at och sky­d­dat mot väder och annat så att det klarar lyftet. Anvisade lyft­punk­ter, infäst­ningar, lyftö­glor eller andra lyftred­skap som mon­ter­ats på lyfto­b­jek­tet, ska upp­fyl­la de krav som erfor­dras av tillverkare och myn­dighet. Om uthyraren med till­han­dahållen förare anser att förhål­lan­de­na inte är till­fredsstäl­lande har denne rätt att avbry­ta arbetet. Uthyraren har även rätt att för bestäl­larens räkn­ing vid­ta de åtgärder som är nödvändiga.


3. HYRANS OMFAT­TNING VID LÖPANDE DEBITERING

3.1 I alla upp­drag där parter­na inte träf­fat särskild överen­skom­melse om fast deb­i­ter­ing ska ersät­tning utgå per timme, dag eller månad enligt dessa bestäm­melser. Löpande deb­i­ter­ing för kran­hyra innefat­tar beställd kran med utrust­ning enligt avtal, samt admin­is­tra­tionskost­nad­er och arvode.

3.3 Sta­tionär kran­hyra sker enligt dagshyra i offert. Hyrestid ska alltid avta­las skriftli­gen. Avta­l­ad dagshyra utgör hyres­deb­i­ter­ing per hyre­sob­jekt och dag. För del av dag deb­it­eras hyra som för hel dag. Utnyt­t­jas hyre­sob­jek­tet mer än ett arbetsskift om åtta tim­mar, deb­it­eras tillägg enligt uthyrarens offert. Då sta­tionär kran hyrs med förare är kost­nad­er för förare särskilt speci­fi­cer­ade och deb­it­eras enligt gäl­lande avtal.

3.4 För lörda­gar, sönda­gar, hel­gdagsaft­nar och hel­gda­gar, deb­it­eras inte hyra om utrust­nin­gen inte används. För samtli­ga hyre­sob­jekt deb­it­eras dock hyra under semes­ter­pe­ri­od och annan motsvarande ledighet, om inte annat avta­lats. Vid stillestånd orsakad av väder­leks­förhål­lande görs ingen hyresre­duk­tion. För tid av stillestånd som uthyraren är ans­varig för se punkt 11.2.

3.5 Tilläg­gskost­nad­er, deb­it­eras enligt uthyrarens pris­lista eller enligt ver­i­fier­ade kost­nad­er inklu­sive admin­is­tra­tionskost­nad­er och arvode eller enligt annan deb­i­ter­ings­form som avta­las mel­lan parter­na. Det­ta gäller kost­nad­er för:

 • a) Trans­port, last­ning och loss­ning av beställd utrust­ning t.ex. trans­port av motvik­ter och lyftredskap.
 • b) Beställd utrust­ning t.ex. lyftred­skap som kät­ting, lyftok, betong­baskar och provvikter.
 • c) Erforderlig esko­rt och extra personal.
 • d) Lönetil­lägg för per­son­al t.ex. över­tid­ser­sät­tning, skift­til­lägg, trak­ta­mente samt över­nat­tnings- och reskostnader.
 • e) Etab­ler­ing och avetab­ler­ing av hyre­sob­jekt och per­son­al samt kost­nad­er utöver nor­malt slitage.
 • f) Erforderli­ga till­stånd och/​eller besiktningar.

4. HYRANS OMFAT­TNING VID FAST DEBITERING

4.1 Av uthyraren läm­nad fast deb­i­ter­ing innefat­tar i förekom­mande fall följande:

 • a) Samtli­ga kost­nad­er för kra­nen med utrust­ning som ingår i arbetet och erforderlig tilläg­gsutrust­ning som bestäl­laren har beställt.
 • b) Kost­nad­er för driv- och smör­jmedel samt kost­nad till följd av nor­mal förslitning.
 • c) Kost­nad­er för trans­port av kra­nen med utrust­ning, esko­rter och eventuell föl­je­bil samt last­ning och lossning.
 • d) Samtli­ga lönekost­nad­er för uthyrarens förare.
 • e) Admin­is­tra­tionskost­nad­er och arvode.
 • f) Kost­nad­er p.g.a. förut­se­bara myn­dighet­skrav, t.ex. trans­port- och uppställningstillstånd.

4.2 Ersät­tning för tilläg­gskost­nad­er utöver de som anges i punkt 4.1 ska regleras i enlighet med bestäm­melser­na i punkt 3. Här avs­es även merkost­nad­er avseende punkt 4.1 på grund av att bestäl­larens för­frå­gan var­it oklar eller oty­dlig beträf­fande upp­dragets art och omfat­tning, enligt punkt 2.


5. ANS­VAR FÖR BESTÄLLAREN

5.1 Bestäl­laren ska i god tid före arbetets påbör­jande läm­na uthyraren infor­ma­tion som är nöd­vändig för plan­läg­gn­ing och genom­förande av arbetet. För upp­drag över en län­gre tid ska infor­ma­tio­nen upp­dat­eras efter behov. Föl­jande infor­ma­tion ska nor­malt alltid lämnas:

 • a) Bestäl­larens kon­tak­tuppgifter, t.ex. namn, tele­fon, pro­jek­t­num­mer, pro­jek­tadress, e‑post och fak­tu­raadress, och annan infor­ma­tion om upp­draget som bestäl­laren anser att uthyraren har behov av. Bestäl­laren är sol­i­dariskt betal­ningsskyldig för annan som ska beta­la för upp­draget enligt punkt 8.
 • b) Ägare och mot­ta­gare av lyftobjekten.
 • c) Den plats där arbetet ska utföras, upplas­t­ningsplats, plats för upp­ställ­ning av mask­in­er och dri­vmedel samt avlastningsplats.
 • d) Lyfto­b­jek­tets art, värde, vikt, tyn­gdpunkt, stor­lek (längd, bredd och höjd) och lyfthöjd.
 • e) Tid­punkt för arbetets utförande.
 • f) Om det krävs särskil­da försäkringar.
 • g) Om det före­lig­ger särskil­da hin­der, risker eller förhål­lan­den som hin­drar vid trans­port eller lyft t.ex. led­ningar, kablar, bom­mar, broar eller trån­ga pas­sager eller andra hin­der eller omständigheter som kan med­föra svårigheter i sam­band med trans­port, loss­ning och upp­ställ­ning av kra­nen eller vid arbetets utförande.
 • h) Om det finns behov av särskild utrust­ning, extraar­beten, med­hjäl­pare, sig­nal­man eller annat tilläggsarbete.
 • i) Uppgift om vem som är samord­ningsans­varig och vil­ka ord­ningsre­gler som gäller för arbetsplatsen.

5.2 Bestäl­laren ans­varar för erforderli­ga till­stånd för uppställning/​borttagande av kra­nen t.ex. byg­glov, fly­ghin­der samt ans­varar för tillkom­mande kost­nad­er för upp­fyl­lande av myn­dighet­skrav till följd av det­ta. Bestäl­laren är ans­varig för att anvisade vägar, lyft- och upp­ställ­ningsplatser är framkom­li­ga, har till­räck­lig bärighet samt i övrigt är tjän­li­ga för upp­dragets utförande. Bestäl­laren anvis­ar var inom arbet­splat­sen hyre­sob­jek­tet får trans­porteras, upp­stäl­las och förvaras.

5.3 Bestäl­laren är ans­varig för att det före­lig­ger erforderli­ga till­stånd och beräkningar för arbetets genom­förande, t.ex. belast­ning av byg­gnads­de­lar, ingrepp i byg­gnad eller anläg­gn­ing samt dimen­sioner­ing, hållfasthet/​stabilitet på fun­da­ment eller i kon­struk­tion som kran upp­ställs på eller förankras i.

5.4 Bestäl­laren är ans­varig för att det utar­be­tas en arbetsmiljö­analys för upp­draget. Kran­re­lat­er­ade till­buds- och oly­ck­srap­porter ska anmälas till uthyraren.

5.5 Om arbetets utförande erfor­drar assis­tans av med­hjäl­pare till stropp­n­ing, last­säkring, avspär­rn­ing och sig­na­ler­ing m.m. ålig­ger det bestäl­laren att till­han­dahål­la per­son­al med till­räck­lig kom­pe­tens för de arbet­suppgifter de ska utföra. Per­son­al som kop­plar last ska ha doku­menter­ad teo­retisk och prak­tisk utbild­ning i säk­er hanter­ing av utrustningen.

5.6 Bestäl­laren ska utan ersät­tning till­han­dahål­la utrymme i befintlig per­son­al­bod eller likvärdigt till uthyrarens personal.


7. ANS­VAR VID UTHYRN­ING AV STA­TIONÄRA KRANAR

7.1 Vid etab­ler­ing utförs trans­port, mon­tage och demon­tage av uthyraren. Monterings‑, demon­ter­ings- och ser­vicear­beten förut­sätts kun­na ske på nor­mal arbet­stid utan avbrott. Vid mon­tage eller demon­tage är avrop­sti­den tju­go (20) ordi­nar­ie arbets­da­gar efter ingånget avtalsdatum.

7.2 Uthyraren ans­varar för att läm­na uppgifter på aktuel­la krafter som under­lag för dimen­sioner­ing av uppställningsplats/​fundament samt infästnings/​stagningspunkter. Vid etab­ler­ing ans­varar uthyraren inte för förs­eningar eller stillestånd som kan upp­stå som följd av tillverkarens säk­er­het­san­vis­ningar t.ex. avseende väder, vind, framkom­lighet eller under­lagets bärighet.

7.3 Uthyraren ans­varar för att kra­nen med där­till hörande utrust­ning och till­be­hör, upp­fyller gäl­lande sky­dds- och säk­er­het­skrav samt att gilti­ga besik­t­ningsin­tyg före­lig­ger vid lever­ans. Bestäl­laren ans­varar för att hyre­sob­jek­tet bibehålls i god­känt skick och utförande under hyresti­den. Bestäl­laren ska vid behov hål­la hyre­sob­jek­tet till­gäng­ligt för besik­t­ning under nor­mal arbetstid.

7.4 Part som håller med förare ans­varar för att:

 • a) Kra­nen hand­has av kom­pe­tent och utbil­dad per­son­al och att arbetet utförs fackmässigt.
 • b) Föraren utför daglig till­syn, funk­tion­skon­troll, under­håll och generell riskbedömn­ing på körsedel eller motsvarande, samt föl­jer anvisad arbets­bered­ning enligt bestäl­larens instruktioner.
 • c) Föraren föl­jer bestäl­larens instruk­tion­er gäl­lande kommunikation.

7.5 Vid kom­plicer­ade lyft ska båda parter, inom sitt ans­var­som­råde särskild beak­ta avspär­rningar, riskbedömningar för lyf­tanord­ningar, hin­der m.m. inom arbetsområdet.

7.6 Bestäl­laren äger inte rätt att mär­ka om eller på annat sätt ändra iden­ti­fika­tion­s­märkn­ing, instruk­tion­er, säk­er­het­sanord­ningar eller liknande.

7.7 I alla kran­hyt­ter råder rök­för­bud. I det fall bestäl­laren hyr kran utan förare deb­it­eras saner­ing av inrökt hytt separat.


8. BETAL­NINGSVIL­LKOR

8.1 Om upp­draget beställts av flera bestäl­lare är dessa sol­i­dariskt ans­vari­ga för betal­nin­gen till uthyraren.

8.2 Betal­ning erläg­gs enligt av parter­na uppgjord betal­nings­plan eller mot fak­tu­ra efter det att arbetet är utfört. Fak­tu­ra ska beta­las inom 30 dagar från fak­tu­rans mot­ta­gande om inte annat avtalats.

8.3 Om betal­ning inte erläg­gs i rätt tid får uthyraren till­go­dor­äk­na sig dröjs­mål­srän­ta enligt tillämplig lag om inte annat avtalats.


9. AVBESTÄLL­NING ELLER FÖRÄN­DRING AV HYRESTID

9.4 Vid hyra av sta­tionär kran ska förän­dring (avbeställ­ning, förskjut­ning, förko­rt­ning eller för­längn­ing) av avtal­sti­den alltid avta­las skriftli­gen. Vid önskemål om förän­dring av avta­l­ad hyrestid, ska intressean­mälan göras skriftli­gen minst sex­tio (60) ordi­nar­ie arbets­da­gars innan avtal­sti­dens utgång. Uthyraren ska skriftli­gen svara inom tio (10) dagar efter intressean­mälan om vil­lko­ren för eventuell förändring.


10. HÄVN­ING

10.1 Bestäl­laren ska upp­fyl­la sin upplysningsskyldighet enligt punkt 5 senast vid avtal­steck­n­ing, om inte annat avtalats.Överskrids fris­ten eller om uppgifter sak­nas eller är felak­ti­ga, har uthyraren rätt att häva avtalet efter att ha läm­nat hävningsmeddelande.

10.2 Part har rätt att häva avtalet med omedel­bar verkan ifall den andra parten grovt åsi­dosät­ter sina skyldigheter enligt dessa bestäm­melser eller avtal, vid repeter­ade tillfällen bry­ter mot säk­er­hets­föreskrifter i arbetet eller på annat sätt vid­tar eller under­låter att vid­ta han­dlin­gar som med­för risk för ska­da på per­son eller utrustning.

10.3 Part har rätt att häva avtalet om mot­parten gör sig skyldig till avtals­brott som t.ex. under­måli­ga ruti­n­er för till­syn, under­håll, kom­mu­nika­tion, eller annat avta­lat förhål­lande, och inte inom tre dagar vid­tar rät­telse efter erin­ran därom.

10.4 Om bestäl­laren under det pågående arbetet under­låter att i rätt tid full­göra sin betal­ningsskyldighet, även avseende skat­ter, sociala avgifter och övri­ga betal­ningsålig­gan­den enligt lag eller avtal, inställer sina betal­ningar, inled­er rekon­struk­tions eller ack­o­rds­för­farande, försätts i konkurs eller på annat sätt åsi­dosät­ter sina för­p­lik­telser enligt det­ta avtal, kan uthyraren med omedel­bar verkan häva avtalet.

10.5 Parter­na får dock inte mot varan­dra åberopa avtals­brott om avtalets full­görande hin­dras till följd av omständighet utan­för parter­nas kon­troll enligt punkt 12 eller annat av parten inte vål­lat förhål­lande som väsentligt inverkar på avtalets full­görande och som parten inte kun­nat förutse eller vars men­li­ga inverkan han inte rim­li­gen kun­nat undan­rö­ja. Om hin­dret består i mer än två veck­or har dock respek­tive part rätt att med omedel­bar verkan häva avtalet. Arbet­skon­flikt och lik­nande omständighet befri­ar inte bestäl­laren från avta­lade skyldigheter enligt hyre­sav­talet. Arbet­skon­flikt befri­ar uthyraren från påföljder från full­görande ex. av lever­ans eller mon­tage. Part som önskar åberopa befrielseg­run­der bör skriftli­gen omedel­bart med­dela mot­parten om aktuel­la tidpunkter.

10.6 Om hyre­sav­talet sägs upp i för­tid upphör bestäl­larens rätt att använ­da hyre­sob­jek­tet och uthyrarens rätt till hyra för tiden efter upp­sägnin­gen. Om uthyraren sagt upp hyre­sav­talet, kan uthyraren åter­ta hyre­sob­jek­tet på bestäl­larens bekost­nad. Om bestäl­laren sagt upp hyre­sav­talet, är uthyraren skyldig att på egen bekost­nad åter­ta hyre­sob­jek­tet, i annat fall har bestäl­larens rätt att åter­läm­na hyre­sob­jek­tet på uthyrarens bekostnad.

10.7 Uthyraren har rätt att erhål­la ersät­tning för samtli­ga styrk­ta kost­nad­er som hävnin­gen åsamkat uthyraren, om inte bestäl­laren omedel­bart ställer betryg­gande säk­er­het för sin betal­ningsskyldighet enligt kon­trak­tet, samt åter­ta hyre­sob­jek­tet på bestäl­larens bekost­nad. Om hävn­ing beror på omständighet utan­för bestäl­larens kon­troll har uthyraren rätt att erhål­la ersät­tning för alla styrk­ta kost­nad­er som upp­kom­mit på grund av upp­draget. Utfört arbete ska ersät­tas enligt avta­l­ad debiteringsnorm.


11. SKADEANS­VAR

11.1 Part ans­varar endast för direkt ska­da som upp­kom­mer till följd av dennes vård­slöshet. Part har inte heller något ans­var för följd­ska­da eller ren förmögenhetsskada.

11.2 Uthyraren ans­varar således inte för ska­da som upp­kom­mer till följd av lever­ans­förs­en­ing eller stillestånd. Vid stillestånd på kra­nar, som inte är orsakade av bestäl­laren och som har en varak­tighet län­gre än 24 tim­mar, deb­it­eras nor­malt ingen hyra för över­skju­tande tid fram tills utrust­nin­gen är reparerad.

11.3 Om bestäl­laren hyr kran utan förare ans­varar bestäl­laren under hyresti­den för ska­da på hyre­sob­jek­tet som inte utgör nor­mal förslit­ning, eller som genom hyre­sob­jek­tet upp­kom­mer för bestäl­laren själv eller tred­je man. Ska­da ska anmälas till uthyraren som beslu­tar om hur hyre­sob­jek­tet ska repar­eras. Hyre­sob­jekt som för­lorats eller ska­dats så att det inte kan repar­eras ska ersät­tas av bestäl­laren med belopp motsvarande åter­an­skaffn­ingskost­naden. Vid stöld ans­varar bestäl­laren för att polisan­mälan sker.

11.4 Part som till­han­dahåller sig­nal­man eller annan med­hjäl­pare enligt punkt 5.5 ans­varar för försäkring och alla skador som upp­kom­mer på grund av brist­fäl­lig last­säkring eller fel­stropp­n­ing, eller till följd av orik­tig, ofull­ständig och/​eller oklar sig­nal­givn­ing, eller andra skador som dessa per­son­er förorsakar.

11.5 För per­son- och sak­ska­da är ersät­tnin­gen begrän­sad till max­i­malt 10 Mkr för var­je ska­da. Om inte annat avta­lats är uthyrarens ersät­tningsskyldighet för egen­dom som lyfts eller trans­porteras begrän­sad till 1 Mkr för var­je skadegörande han­dling. Fler skade­fall hän­förli­ga till sam­ma orsak räk­nas som en skada.

11.6 Uthyraren har inget ans­var för skador enligt miljöbalken med min­dre än att det visas att de kan hän­föras till för­sum­lighet eller vård­slöshet hos uthyraren. Om skadestånd­sanspråk trots det­ta rik­tas mot uthyraren har uthyraren rätt till full regress­rätt gen­te­mot bestäl­laren. Det­ta gäller även eventuel­la följd­skador i sam­band härmed.


12. BEFRIELSEG­RUN­DERFORCE MAJEURE

12.1 Om avtalets full­görande hin­dras, försvåras eller blir oskäligt betun­gande till följd av omständigheter som lig­ger utan­för parts kon­troll inklu­sive men inte begrän­sat till krig, ter­rorhan­dling, upplopp, arbet­skon­flikt, block­ad, naturkatas­trof, eldsvå­da, myn­dighets åläg­gande eller under­låten­het, nytil­lkom­men eller ändrad lags­tift­ning, val­utare­strik­tion­er, allmän knap­phet på varor och dri­vkraft samt fel eller förs­en­ing av lever­anser från lever­an­tör­er som orsakas av sådan omständighet, kan part åberopa omständigheten som en befrielseg­rund. Ovan näm­n­da omständigheter utgör befrielseg­rund endast om deras inverkan på avtalets full­görande inte kunde förut­ses då avtalet träf­fades.

12.2 Part som vill åberopa befrielseg­rund enligt punkt 12.1 ska utan dröjs­mål under­rät­ta andra parten om upp­kom­sten därav, dess inverkan på avtalets full­görande och dess upphörande.

12.3 Om det upp­kom­mer en sit­u­a­tion enligt punkt 12.1, part åberopar den­na och det står klart att omständigheten inte upphör inom två månad­er och det kan antas att avtalet inte utan väsentlig olä­gen­het kan full­göras senare, har båda parter rätt att skriftligt häva avtalet.


13. FÖRSÄKRINGAR

13.1 Parter­na ska teck­na sed­van­lig ans­vars­försäkring, om inte annat avtalats.

13.2 Om bestäl­laren önskar ytterli­gare ans­vars- och/​eller objek­ts­försäkring måste det­ta särskilt avta­las. Försäkrin­gen ingår i sådant fall som en del av avtalet mel­lan parter­na och bekostas av bestäl­laren som ett tillägg till den deb­i­ter­ing som föl­jer av punk­ter­na 3 och 4. Uthyraren håller kra­nen trafik­försäkrad, där så erfor­dras. Självrisken bekostas dock av beställaren.

13.3 Bestäl­laren håller sta­tionära kra­nar försäkrade med all­risk­försäkring motsvarande åter­an­skaffn­ingskost­naden, från den dag hyre­sob­jekt eller delar av det lev­er­erats till arbet­splats tills det läm­nar arbet­splat­sen, om inte annat avta­lats. Uthyraren ans­varar för försäkring gäl­lande trans­port samt montage/​demontage av sta­tionära kra­nar i de fall det­ta utförs av uthyraren.

13.4 Parter­na ska på den andre partens anmodan uppvisa bevis på försäkring.


14. TVIS­TER

14.1 Tvist på grund av kon­trak­tet ska avgöras vid allmän dom­stol om inte parter­na skriftli­gen överen­skom­mer att tvis­ten ska avgöras genom skiljeförfarande.

14.2 Alla tvis­ter i anled­ning av kon­trak­tet ska avgöras enligt gäl­lande nationell rätt i det land uthyrarens före­tag har sitt säte/​huvudkontor.