Skip to content

Om Uperio

Upe­rio hette tidi­gare Stavdal Kran i Sverige och är idag en av mark­nadens senaste till­skott av kranuthyrning.

Till­sam­mans med Arcomets lån­ga erfaren­het kan vi erb­ju­da en hög kom­pe­tens och en mod­ern hyres­flot­ta. I vårt utbud hit­tar du självre­sande kra­nar med maxlast upp till 8000 kg och räck­vidd upp till 50 m och tornkra­nar med maxlast upp till 25000 kg och räck­vidd upp till 80 m.

Utöver våra kra­nar erb­jud­er vi självk­lart ett stort utbud av till­be­hör som tex. färdi­ga lyft­paket till respek­tive kran­mod­ell. Är ni i behov av utbild­ning i tex säkra lyft kan vi erb­ju­da det på erat pro­jekt eller i någon av våra fräscha utbildningslokaler.

Våra tekniker har hög kom­pe­tens och vi utbil­dar oss fortlö­pande för att erb­ju­da er den bäs­ta ser­vi­cen, att job­ba säk­ert t e x genom riskbedömningar & arbets­bered­ningar. Vårt mål är att erb­ju­da mark­nadens bäs­ta ser­vice inom kranuthyrn­ing så att du som kund ska kän­na dig trygg genom hela affären.

Video:Kranmontage

Här ser ni ett par videos från våra kranmontage. Ni hittar även alla våra videos på YouTube.